Vítězný návrh vychází z přání a potřeb místních občanů

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Vítězný návrh vychází z přání a potřeb místních občanů

Vítězný návrh vychází z přání a potřeb místních občanů

Vítězný návrh vychází z přání a potřeb místních občanů

Revitalizace parku Dlážděnka

Městská část Praha 8 vyhlásila vítěze a další oceněné soutěžící architektonicko-krajinářské soutěže „Revitalizace parku Dlážděnka“, jejíž zadání bylo podrobně konzultováno se zájemci ze strany občanů městské části. Soutěž získala doložku regulérnosti od České komory architektů a část zadávacích podkladů byla zpracována ve spolupráci s diplomantkou­ ČZU.

První místo získal tým architektů ve složení Eva Velková, Martin Gaberle a Lucie Roubalová, se kterými bude dále jednáno o navazujících přípravných krocích celé revitalizace. „Park Dlážděnka pro nás představuje jednu z důležitých veřejných ploch, o jejíž revitalizaci měli občané od počátku opravdu velký zájem. Čeká nás ještě hodně práce, ale na jejím konci bude krásně upravený park s vyhlídkou na Prahu,“ říká Roman Petrus, starosta MČ Praha 8. Vít Céza, zastupitel a předseda komise pro životní prostředí, doplňuje: „Mám velkou radost z toho, že podoba vítězného projektu plně vychází z přání a potřeb místních občanů, na což jsme kladli zásadní důraz při přípravě zadání této veřejné soutěže. Stávající park v rámci revitalizace zvětšíme a do budoucna chceme postupně revitalizovat celou zelenou rekreační osu vedoucí po úbočí vltavských svahů a procházející parkem Dlážděnka, čímž dále výrazně přispějeme ke zlepšení životního prostředí v Praze 8.“

Městská část Praha 8 zorganizovala architektonickou soutěž Revitalizace parku Dlážděnka s cílem upravit parkové plochy a přilehlé okolí tak, aby lépe odpovídaly současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí. Dlážděnka by se měla stát zajímavým a vyhledávaným místem klidu a odpočinku i v širším kontextu Prahy 8 – její poloha na exponované terénní hraně ji k tomu přímo předurčuje. Park je důležitým bodem na zelené rekreační ose, vedené na hraně a po úbočí vltavských svahů. Obnovení, zprostupnění a také vyznačení této osy v terénu výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí Prahy 8.

Soutěž byla zpracovávána dle regulí České komory architektů, od které získala doložku regulérnosti. S přípravou celé soutěže výrazně pomáhal arch. Ondřej Tuček. V souvislosti s přípravou soutěže proběhla řada jednání s okolními obyvateli a předprojektová analýza, za kterou do značné míry vděčíme studentce ČZU Lence Kožíškové, jež uvedené podklady zpracovává v rámci své diplomové práce. Výstupy z těchto průzkumů byly vtěleny do soutěžního zadání a dalších podkladů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem osm návrhů, ze kterých odborná komise vybírala vítěze během dvoudenního hodnotícího zasedání. Členové komise konstatovali vysokou úroveň všech návrhů a nalézt vítěze nebylo jednoduché. Nakonec 1. cenu získal tým architektů ve složení Eva Velková, Martin Gaberle a Lucie Roubalová s citlivým a kultivovaným návrhem, který nejlépe splnil zadání.

Porota zadavateli doporučila se zabývat i vstupními body do parku a návazností nového řešení na přilehlé plochy a širší okolí. Z hlediska následné péče bude třeba věnovat zvýšenou pozornost následné péči, která minimálně v prvních pěti letech musí být nadstandardní.
Nyní budou následovat jednání s vítězi, kteří na základě svého soutěžního návrhu dopracují projekt, podle kterého bude revitalizace provedena. V rámci této činnosti se předpokládá úzká součinnost jak s objednatelem, tak s veřejností a místními obyvateli. Revitalizace parku je plánována ve dvou etapách, v souvislosti s nutností vyřešit majetkoprávní vztahy, s důrazem na provozuschopnost parku již v první etapě.