ÚMČ Praha 8 se zaobírá podněty občanů k připravovanému strategickému plánu

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / ÚMČ Praha 8 se zaobírá podněty občanů k připravovanému strategickému plánu

ÚMČ Praha 8 se zaobírá podněty občanů k připravovanému strategickému plánu

ÚMČ Praha 8 se zaobírá podněty občanů k připravovanému strategickému plánu

V závěru minulého roku se konalo několik setkání s občany městské části s diskuzí nad přípravou Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017–2026. Ze setkání vzešlo mnoho návrhů, které byly zaevidovány a nyní slouží jako podklady k přípravě tohoto důležitého dokumentu. Všechny návrhy byly zaevidovány a předloženy jednotlivým odborům ÚMČ Praha 8 k počátečnímu vypořádání. Občané budou informováni o aktuálním stavu řešení předložených podnětů. Některé návrhy nespadají do kompetence odborů městské části, proto musí byt řešeny s externími organizacemi. Nejdůležitější podněty jsou podkladem práce v pracovních týmech, které pracuji na návrhové části strategického plá­nu.